گواهی‌نامه EV SSL با تأیید سطح گسترش یافته و نوار تایید سبز رنگ