گواهينامه امنيتي ايميل

صفحه اصلی /گواهينامه امنيتي ايميل


گواهينامه امنيتي ايميل (Secure Email Certificate)گواهينامه امنيتي ايميل (Secure Email Certificate)


شما با استفاده از اين گواهينامه ميتوانيد ايميل ها و پيوست ايميل(Attachment/s) هاي خود را کد و رمزنگاری کنيد و سپس استفاده نماييد.
با اين کد گذاري کسي جز شخص مورد نظر شما نميتواند به محتوي ايميل هاي شما دسترسي داشته باشد.
تمامي ايميل هاي شما توسط اين گواهينامه به صورت ديجيتالي امضاء و سپس ارسال خواهند شد.
ايميل هايي که کد نشده باشند به آساني توسط روتر ها و ISP ها قابل کشف و مشاهده هستند ولي در صورتي که ايميل خود را کد کنيد ديگر کسي در ميان راه ارسال ايمل شما به محتوي آن و يا به پيوست آن دسترسي نخواهد داشت.

سالانه 58 هزار تومان